Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam

Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary,
Tu Dien, Tudien,
Dictionary, vietnam dictionary,vietdict viet dict Saigon Vietnam
HOME


kept (>English)

ngoại động từ kept

nội động từ

Idioms

 1. to keep away
 2. to keep back
  • giữ lại
  • làm chậm lại; chặn lại, cản lại, cầm lại
  • giấu không nói ra
  • đứng ở đằng sau, ở lại đằng sau
  • tránh xa ra
 3. to keep down
  • cầm lại, nén lại, dằn lại
  • cản không cho lên, giữ không cho lên
  • không trở dậy (cứ quỳ, cứ ngồi, cứ nằm)
  • (quân sự) nằm phục kích
 4. to keep from
  • nhịn, kiêng, nén, nín; tự kiềm chế được
 5. to keep in
  • dằn lại, nén lại, kiềm chế, kìm lại (sự xúc đông, tình cảm...)
  • giữ không cho ra ngoài; phạt bắt (học sinh) ở lại sau giờ học
  • giữ cho (ngọn lửa) cháy đều
  • ở trong nhà, không ra ngoài
  • vẫn thân thiện, vẫn hoà thuận (với ai)
 6. to keep off
  • để cách xa ra, làm cho xa ra
  • ở cách xa ra, tránh ra
 7. to keep on
  • cứ vẫn tiếp tục
  • cứ để, cứ giữ
 8. to keep out
 9. to keeo together
  • kết hợp nhau, gắn bó với nhau, không rời nhau
 10. to keep under
  • đè nén, thống trị, bắt quy phục; kiềm chế
 11. to keep up
  • giữ vững, giữ không cho đổ, giữ không cho hạ, giữ không cho xuống; giữ cho tốt, bảo quản tốt (máy...)
  • duy trì, tiếp tục, không bỏ
  • bắt thức đêm, không cho đi ngủ
  • giữ vững tinh thần; không giảm, không hạ
  • (+ with) theo kịp, ngang hàng với, không thua kém
 12. to keep abreast of (with)
 13. to keep a check on
  • (xem) check
 14. to keep clear of
  • tránh, tránh xa
 15. to keep company
  • (xem) company
 16. to keep somebody company
  • (xem) company
 17. to keep good (bad) company
  • (xem) company
 18. to keep one's countenance
  • (xem) countenance
 19. to keep one's [own] counsel
  • (xem) counsel
 20. to keep dark
  • lẫn trốn, núp trốn
 21. to keep one's distance
  • (xem) distance
 22. to keep doing something
  • tiếp tục làm việc gì
 23. to keep one's end up
  • không đầu hàng, không nhượng bộ; giữ vững ý kiến của mình
 24. to keep an eye on
  • để mắt vào, theo dõi; trông giữ, canh giữ
 25. to keep somebody going
  • giúp đỡ ai về vật chất (để cho có thể sống được, làm ăn được...)
 26. to keep one's hair on
  • (xem) hair
 27. to keep one's head
  • (xem) head
 28. to keep late hours
  • (xem) hour
 29. to keep mum
  • lặng thinh, nín lặng; giữ kín, không nói ra
 30. to keep oneself to oneswelf
  • không thích giao thiệp; không thích giao du; sống tách rời
 31. to keep open house
  • ai đến cũng tiếp đãi, rất hiếu khách
 32. to keep pace with
  • (xem) pace
 33. to keep peace with
  • giữ quan hệ tốt với
 34. to keep one's shirt on
  • (xem) shirt
 35. to keep a stiff upper lip
  • (xem) lip
 36. to keep tab(s) on
  • (xem) tab
 37. to keep one's temper
  • (xem) temper
 38. to keep good time
  • đúng giờ (đồng hồ)
 39. to keep track of track
  • (xem) track
 40. to keep up appearances
  • (xem) appearance
 41. to keep watch
  • cảnh giác đề phòng

danh từ

Idioms

 1. for keeps
  • (thông tục) thường xuyên; mãi mãi, vĩnh viễn
 2. in good keep
  • trong tình trạng tốt
 3. in low keep
  • trong tình trạng xấu

Adjacent words: kenspeckle | kent | kentish | kentishman | kentledge | kenyan | kepi | kept | keramic | keratin | keratinization | keratinize | keratinous | keratose | keratosis | keratotic

Home - Sitemap - The Free Vietnamese Dictionary Project - About Viet Dictionary - Advertise Here - Lien Ket - Timkiem.NET

@1997-2020 Viet Dictionary